Baser i fellessøket Print
Beskrivelser av baser i fellessøket

Følgende baser er omfattet av fellessøket i Kulturminne Ekofisk.

Norsk Oljemuseum
Fellessøket  omfatter i underkant av 5000 poster som angår Ekofisk I. Postene er hentet fra Norsk Oljemuseums katalog  i WinRegimus. Basen omfatter bilder, tekniske tegninger og gjenstander. Søket gir tilgang til digitale kopier av bilder og tekniske tegninger.

Mavis
Fellessøket omfatter i underkant av 150 poster som beskriver filmer om Ekofisk I. Mavis er Nasjonalbibliotekets registreringssystem for blant annet lyd- og bildemateriale. Søket gir tilgang til digitale versjoner av filmene som er beskrevet.

DRA-basen
Fellessøket omfatter drøyt 100 poster som beskriver radioprogram som er relevante for Ekofisk I. DRA (Digitalt radioarkiv) er en felles base for Nasjonalbiblioteket og NRK for søking i digitaliserte radioprogram fra NRK. Søket gir tilgang til digitale kopier av radioprogrammene som er beskrevet.

Bibsys
Bibsys er en felles katalog som benyttes av alle universitetene, Nasjonalbiblioteket, alle statlige høgskoler, og en rekke andre fagbibliotek i Norge blant andre Norsk Oljemuseum. Fellessøket omfatter cirka 300 poster med beskrivelse av materiale som er relevant for Ekofisk I. Materialet omfatter hovedsakelig bøker og artikler fra norske og utenlandske verk. Katalogpostene gir ikke tilgang til digitale ressurser, med unntak av eventuelle nettdokument.

Tiden
Tiden gir tilgang til fritekstsøking i tekst fra digitaliserte tidsskrift med relevans for Ekofisk I. Følgende tidsskrift er tilgjengelig: Ekofisk, Phillipsmagasinet, Epoke, News_release, Funn, News_brief, Phillips, Program, WAG_report og Giant_Discovery. Det gis også direkte tilgang til de digitaliserte tidsskriftene.

OIL
Fellessøket omfatter cirka 1400 poster fra referansedatabasen OIL. Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet er ansvarlig redaktør og utgiver av OIL. OIL inneholder referanser til nordisk petroleumslitteratur, og dekker litteratur fra 1974 og fram til i dag. I basen finnes det referanser til nordisk litteratur som forskingsrapporter, offentlige publikasjoner, tidsskriftartikler, bøker, konferanse- og seminarlitteratur og foredrag, spesifikasjoner og småtrykk, med mer. OIL dekker følgende fagområder: Petroleumsgeologi, geofysikk, undersøkelse og leting, utvinning og produksjon av olje og gass, offshorekonstruksjoner, rørledninger, transport, petrokjemi, forsyningsbaser, petroleumsjuss, petroleumsøkonomi, oljepolitikk, sikkerhet, miljøvern og samfunnsendringer i forbindelse med oljevirksomheten. Cirka 25 prosent av dokumentene som er beskrevet i basen er engelskspråklige. Alle poster i basen har både norske og engelske emneord.

Fellessøking: søk på tvers av baser
Fellessøket i Kulturminne Ekofisk er basert på innhøsting og samlet indeksering av data fra kataloger i museum og bibliotek, i tillegg til tekst fra digitaliserte tidsskrift (se liste over baser [lenke]).  Fellessøket gir mulighet til å søke i og få data fra forskjellige kilder om samme tema presentert under ett.
Dataene i de forskjellige kildene er til dels uensartede. Det er forskjellige typer materiale som er beskrevet, og registreringspraksisen varierer.  Derfor er dataene konvertert til et felles format før de høstes inn og indekseres i en felles indeks, denne danner til slutt grunnlaget for søkegrensesnittet. Innhøstingen og indeksering gjøres en gang per døgn, men i de fleste kildebasene vil det være lite eller ingen tilvekst av poster. Søkegrensesnittet gir mulighet til å avgrense søket til enkelte materialtyper og til en eller flere av kildebasene

Mengden data som er registrert varierer fra base til base, alle felt finnes ikke i alle baser. Behovet for å konvertere til et felles format, fører til at ikke alle data fra kildebasene er med i fellessøket. Registreringspraksis, for eksempel med hensyn til emnebeskrivelser vil være forskjellig i de forskjellige basene. Et søk direkte i en av kildebasene vil gi bedre og dypere søkemuligheter enn fellessøket. 
Innhøstingen av data er for de fleste basene gjort med OAI-PMH-protokollen (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting. Fellesformatet er basert på Dublin Core, og indekseringen er gjort med søkemotor fra Fast Search & Transfer ASA

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower